top of page
776@2x.png

כתב אחריות

 • האחריות הנה לתקינות המכשיר שפרטיו מצוינים בגוף תעודת האחריות בלבד.

 • השירות יינתן במעבדת השירות של החברה "רז סחר" בלבד.

 • זמן התחייבות לתיקון: עד 21 ימי עסקים מרגע מסירת המוצר למעבדת החברה.

 • הובלת המכשיר אל המעבדה או לתחנת האיסוף וממנה באחריותו ועל חשבונו של בעל המכשיר.

 • תעודת האחריות תקפה כלפי הקונה הישיר ששמו וכתובתו צוינו בתעודה. התעודה אינה ניתנת להעברה.

 • האחריות תקפה בצירוף תעודת אחריות וחשבונית קנייה בלבד.

 • חברת "רז סחר" תעניק אחריות על המוצר למשך 6 חודשים עבור נורות / 9 חודשים עבור נורות מסדרות הפרימיום / 12 חודשים עבור מצלמת דרך (עבור מוצרים נוספים יש לברר מול המוקד) מיום רכישת המוצר ולכל היותר עד 12 חודשים מהתאריך המוטבע על גבי מדבקת סימון האחריות שעל גבי המוצר.

 • האחריות תקפה עבור מוצרים עם מדבקת סימון אחריות מטעם "רז סחר" בלבד.

 • האחריות אינה תקפה במקרים הבאים: שבר, שימוש שלא עפ"י הוראות השימוש והתקנת המוצר, קורוזיה ופריקת סוללות.

 • חברת "רז סחר" לא תעניק אחריות למוצר במקרה של שינוי או מחיקת המס' הסידורי של המכשיר ו/או מדבקת סימון האחריות.

 • האחריות אינה תקפה במכשיר שתוקן במעבדה חיצונית ו/או הוכנסו בו שינויים שלא ע"י אדם שהוסמך על ידי "רז סחר".

 • חברת "רז סחר" לא תישא באחריות במקרה שאחד ממוצריה גרם נזק לצד שלישי. 

 • האחריות אינה תקפה במקרים של התקנה עצמית ולא ע"י גורם מוסמך אלא באישור מטעם "רז סחר".

 • במצלמות דרך- הפעלת אפשרות ההקלטה בעת חנייה והגדרתה כברירת מחדל היא על אחריותו המלאה של המשתמש בלבד. לרבות תקלות ברכב, תקלות במצבר וריקונו.

 • תקלות שנגרמות למוצר כתוצאה משימוש בטמפרטורות החורגות מטווח טמפרטורות העבודה המוגדרות לאותו מוצר מסירות אחריות מהמוצר.
   

*כפוף לתנאי תעודת האחריות, "רז סחר" תהא אחראית כלפי בעל המוצר (להלן: "הצרכן") לתקן, בעצמה או באמצעות אחר מטעמה, כל פגם או קלקול שהוזכר לעיל, ובלבד שיתגלה בתקופת האחריות ויובא לתיקון באחת מתחנות השירות הנזכרות להלן בתוך תקופת האחריות, או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רז סחר" להחליף מכשיר כאמור או רכיבים ממנו, כל זאת ללא תמורה.

bottom of page